header

Llei de transparència

transp header

Llei de transparència

La Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern regula i garanteix la transparència de l'activitat pública i el dret d'accés dels ciutadans a la informació i la documentació públiques.

La llei també crea un portal de transparència, un registre de grups d'interès i la comissió de garantia del dret d'accés a la informació pública; regula el silenci administratiu positiu i l'exercici del dret d'accés a la informació a partir dels setze anys; fixa en un mes el termini per resoldre les peticions, i estableix un sistema de garanties i reclamacions i un règim sancionador, que inclou, per exemple, multes de fins a 12.000 euros i la destitució d'alts càrrecs per infraccions molt greus. Així mateix, atorga al Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes i l'Oficina Antifrau la facultat de vetllar pel compliment de les obligacions i els drets que estableix.

La iniciativa és aplicable a la Generalitat, l'administració local, el Parlament i els òrgans estatutaris, les universitats, els grups d'interès, les persones físiques o jurídiques que presten serveis públics o que reben fons públics, els partits polítics, les organitzacions sindicals i empresarials i les entitats privades que rebin subvencions. 

Codi icones
Pàgina web del portal
Pàgina web del portal
Enllaç extern
Enllaç extern
PDF
PDF
MSExcel
MSExcel
MSWord
MSWord
En construcció
En construcció

logo-transparencia

taula trans 1 taula trans 2
La Institució
Dades econòmiques
taula trans 2
Recursos humans
Subvencions
taula trans 2 taula trans 2
Contractació pública
Convenis de col·laboració
taula trans 9
Codi de conducta

 

Altres

Informació sobre els apartats que no s'especifiquen en el Portal:

  • La ILC no disposa de cap carta o catàleg de serveis i procediments específics aprovats d’acord amb (l’article 59 de la Llei 19/2014).
  • La ILC disposa de la fiscalització prèvia de la intervenció delegada del Departament de Cultura i per això no presenta informe d’auditoria de comptes.
  • La Directora de la ILC no percep dietes ni indemnitzacions. Tampoc no en percep la resta del personal de la ILC.
  • La ILC no disposa de personal adscrit per adjudicataris de contractes signats amb l’administració.
  • La ILC no disposa ni de convocatòries de personal laboral, de col·lectius específics, ni formació per a promoció.
  • La ILC no disposa d’alliberats sindicals.
  • La ILC no té subscrit cap encàrrec de gestió.
  • La ILC no informa de dades relatives a gestió patrimonial atès que no disposa de bens immobles de la seva propietat.
  • La ILC no disposa de plans o programes de caràcter general o sectorial ni auditories de qualitat (art. 12 llei 19/2014) .

 

 

 

Informació relacionada


Pàgina web del portal Accés a la sol·licitud