header

Base de dades Premis Literaris

premi icona

5è Premi Ramon Llull de traducció literària 2016

PREMI

 • Modalitat: Altres
 • Convoca: Fundació Ramon Llull
 • Lloc de presentació: Fundació Ramon Llull
 • Adreça: Avinguda Diagonal, 373
 • Codi postal: 08008
 • Municipi on es fa el lliurament: Barcelona
 • Comarca: Barcelonès

BASES

 • 1. Objecte

  El Premi Ramon Llull de traducció literària el convoca la Fundació Ramon Llull. Reconeix la millor traducció literària del català publicada l’any anterior al de la convocatòria i en distingeix el traductor: podran optar al premi les obres literàries traduïdes del català i publicades entre l’1 de gener i el 31 de desembre de l’any anterior al de la convocatòria, d’autoria exclusiva d’un traductor/a.

  2. Destinataris

  El Premi Ramon Llull de traducció literària s’adreça a traductors/es que tinguin obra traduïda del català i publicada entre l’1 de gener i el 31 de desembre de l’any anterior al de la convocatòria, d’autoria exclusiva del traductor.

  3. Dotació econòmica

  La dotació económica s’establirà cada any a la convocatòria.

  4. Presentació de sol·licituds

  Poden presentar les sol·licituds els traductors, editorials i entitats culturals i professionals que, per la seva naturalesa, fins i continguts, estiguin relacionades amb el món de la traducció.

  Les obres s’han de presentar a la seu de l’Institut Ramon Llull a l'Avinguda Diagonal, 373, 08008 Barcelona. Cal posar al sobre la menció “Premi de Traducció Ramon Llull”.

  5. Documentació

  Caldrà presentar, per cada sol·licitud:

  • Un exemplar de la traducció objecte de la candidatura.
  • Un CV complet del traductor de l’obra, amb indicació de les obres traduïdes, dades de contacte, títol original de l’obra que es presenta, títol en traducció, llengua, editorial i any.
  • Una exposició argumentada de la candidatura, d’acord amb els criteris de valoració.

  6. Termini d’admissió d’obres

  El termini de presentació d’obres serà des de l’endemà de la seva convocatòria fins al dia que s’establexi a la convocatòria.

  7. Jurat

  El jurat del premi estarà integrat per 5 persones designades per la Fundació Ramon Llull.  La condició de membre del jurat es incompatible amb la presentació d’una obra al premi de la seva autoria o editorial.

  8. Funcionament del jurat

  El jurat es reunirà per deliberar sobre les candidatures presentades. Serà vàlida la sessió si hi són presents, almenys, la majoria simple dels seus membres. El membre del jurat que per causa motivada no pugui assistir a la reunió deliberativa pot delegar el seu vot en un altre membre. Aquesta delegació ha de ser escrita i ha de contenir de manera expressa el seu vot.

  La deliberació del jurat valorarà els elements següents:

  • La documentació presentada per a cada candidatura.
  • Dos informes sobre la traducció de les obres presentades, redactat per dos traductors literaris del català a la llengua de destí de la traducció presentada.
  • Un informe de l’IRL sobre les candidatures  presentades.

  Les deliberacions del jurat seran secretes, i els acords es prendran per majoria simple.

  9. Criteris per a l’adjudicació del premi

  Els criteris preferents per a la concessió del premi són els següents:

  • Qualitat de la traducció: dificultat de la traducció, distància lingüística i/o cultural amb la llengua d’arribada.
  • Trajectòria professional del traductor.
  • Incidència de la traducció a l’ecosistema literari del país o llengua d’acollida: catàleg i la trajectòria de l’editorial, difusió de l’obra, recepció crítica.

  El jurat elevarà la seva proposta com a màxim el 29 d’octubre a la Fundació Ramon Llull, que formalitzarà la concessió del premi mitjançant una resolució, amb data no superior al 29 de novembre. La concessió del premi es pot declarar deserta si la qualitat de les candidatures no assoleix el nivell exigit pel jurat.

  10. Veredicte i lliurament dels premis

  El veredicte del jurat es farà públic en ocasió de la cerimònia anual de lliurament de premis.

  11. Premi

  La dotació del premi s’establirà cada any a la seva convocatòria. A més es lliurarà a cada persona o entitat premiada una placa amb el nom del guardonat, la categoria del premi i l’any en què s’ha atorgat.

  12. Forma de pagament

  El pagament del premi es farà en forma de xec bancari durant l’acte de lliurament.

  13. Reserva de dret

  L’organització es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les condicions del concurs, sempre que es doni una causa justa i amb el compromís de comunicar les noves bases, condicions del concurs o l’anul·lació definitiva, si s’escau, amb la suficient antelació i publicitat.

  14. Altres obligacions dels participants

  No es procedirà a la devolució de la documentació presentada a concurs.

  El fet d'optar al premi implica l'acceptació d'aquestes bases i del veredicte del jurat per part dels autors participants. Totes les incidències no previstes en aquestes bases seran resoltes pel jurat quan estigui constituït.

ALTRES DADES

 • Termini: Dilluns, 06 juny 2016
 • Altres:

  http://www.llull.cat/catala/quisom/premis.cfm

  Podran optar al premi les obres literàries traduïdes del català a qualsevol llengua que hagin estat publicades entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2015, i que siguin d’autoria exclusiva d’un/a sol/a traductor/a. 

  El Premi Ramon Llull de traducció literària serà lliurat a Andorra, juntament amb altres dos premis de la Fundació Ramon Llull que tenen com a finalitat reconèixer la tasca de persones o institucions que han contribuït a la projecció exterior de la cultura catalana.

  Per a més informació, podeu contactar amb Rosa Crespí ( Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. )

   

Modificat per última vegada:

Dimecres, 25 maig 2016

 

separator premis