header

Base de dades Premis Literaris

premi icona

AJUTS A PROPOSTES DE CREACIÓ LITERÀRIA I DE GUIONS AUDIOVISUALS EN LLENGUA CATALANA PER A L'ANY 1999

PREMI

  • Modalitat: Ajuts a la creació i a la investigació
  • Convoca: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Institució de les Lletres Catalanes
  • Lloc de presentació: Institució de les Lletres Catalanes
  • Adreça: Portal de Santa Madrona, 6-8
  • Municipi on es fa el lliurament: Barcelona
  • Comarca: Barcelonès
  • Telèfon/s: 93 3162780

BASES

  • Aquesta convocatòria té per objecte subvencionar propostes de creació d'obres literàries en llengua catalana en tots els gèneres i modalitats i de guions audiovisuals. Resten excloses les propostes de creació de textos teatrals. La convocatòria, amb les seves bases completes, apareix publicada en el DOGC número 2801, de 8 de gener de 1999. Els escriptors i guionistes que optin als ajuts hauran de presentar una proposta de treball amb la documentació següent: a) Pla general de l'obra i calendari de realització. b) Currículum literari del sol·licitant. c) Dades bancàries del sol·licitant. d) Compromís de fer constar en la difusió de la seva obra que va obtenir un ajut de la Institució de les Lletres Catalanes. e) Compromís de trametre a la Institució de les Lletres Catalanes tres exemplars de l'obra editada. f) Altres elements que el sol·licitant consideri d'interès. En el cas de propostes de creació literària, s'haurà de presentar a més una mostra d'un mínim de 20 folis del text de l'obra per a la qual se sol·licita l'ajut. En el cas de propostes de guions cinematogràfics, també s'haurà de presentar la documentació següent: a) Sinopsi argumental del projecte de guió (màxim de 5 fulls). b) Mostra del guió exposada en un mínim de 10 fulls. c) Declaració que el projecte de guió és original i que encara no hi ha guió literari en el moment d'optar a un d'aquests ajuts. El lliurament de l'obra en suport paper haurà de realitzar-se abans del 15 de novembre de 1999. Per a més informació, podeu adreçar-vos a la Institució de les Lletres Catalanes.

ALTRES DADES

  • Termini: Dimarts, 09 febrer 1999
  • Dotació: La quantitat destinada a cada ajut serà establerta segons l'interès i la valoració de la proposta.

Modificat per última vegada:

Dilluns, 26 gener 2015

 

separator premis