header

Base de dades Premis Literaris

premi icona

XIV Premi Barcanova de literatura infantil i juvenil 2015

PREMI

 • Modalitat: Narrativa
 • Convoca: Editorial Barcanova
 • Lloc de presentació: Editorial Barcanova, SA
 • Adreça: Mallorca, 45, 4a planta
 • Municipi on es fa el lliurament: Barcelona
 • Comarca: Barcelonès

BASES

 • Hi podran participar tots els escriptors, qualsevulla que sigui la seva nacionalitat, que presentin novel·les originals i inèdites, escrites en llengua catalana i adequades als lectors infantils i juvenils. No podrà optar al Premi el personal d'Editorial Barcanova, SA (societat unipersonal del Grup Anaya), com tampoc els guanyadors de la convocatòria immediatament anterior.

  Les obres es presentaran en format digital, gravades sobre suport de CD, en un arxiu Word. Un sol arxiu gravat en un únic suport per a cada obra que es vulgui presentar.

  En el cas d'obres de literatura infantil, l'extensió no serà inferior a 30 pàgines ni superior a 80 pàgines (DIN A4). En el cas d'obres de literatura juvenil, l'extensió no serà inferior a 100 pàgines ni superior a 180 pàgines (DIN A4). La mida de la lletra serà de 12 punts, la tipografia Arial i l'interlineat de doble espai obligatòriament.

  El CD amb l'arxiu de l'obra es presentarà perfectament identificat, amb el títol de l'obra i la modalitat a la qual concursa, i anirà acompanyat d'una plica tancada amb les dades i els documents següents:

  • La plica tancada ha de contenir les dades de l'autor: nom i cognoms, adreces i telèfons de contacte; una certificació subscrita per l'autor, garantint que els drets de publicació de l'obra presentada no els té en absolut compromesos, ni l'obra està sotmesa a cap altre concurs pendent de resolució. En cas que faltés algun d'aquests requisits, l'obra no serà premiada. A l'exterior de la plica hi ha de figurar el títol de l'obra i si s'opta a la modalitat de literatura infantil o a la de juvenil.

  El CD de l'obra i la plica tancada aniran inclosos en un sobre, que es presentarà també tancat a l'adreça abans esmentada, on s'ha d'indicar que és per participar en el PREMI BARCANOVA DE LITERATURA INFANTIL I JUVENIL, especificant la modalitat.

  Es podran presentar tantes obres com es cregui convenient, per bé que la presentació es farà de manera individualitzada per a cada una.

  Tota obra presentada al Premi en el termini susdit porta implícit el compromís de l'autor de no retirar-la abans que es faci pública la decisió del Jurat. Així mateix, el fet de presentar una novel·la significa l'acceptació per part de l'autor de totes les condicions del Premi.

  Qui es presenti al Premi no podrà participar com a lector d'originals.

  Editorial Barcanova, SA queda eximida de mantenir correspondència o facilitar informació sobre la classificació de les obres que opten al Premi.

 • JURAT:

  El Jurat designat per Editorial Barcanova, SA estarà compost per especialistes en literatura infantil i juvenil.

  Altres condicions que afecten el Premi:

  • El Premi no podrà declarar-se desert en cap de les seves modalitats.
  • El Premi no es podrà compartir entre dos participants o més.
  • El Jurat, si ho considera oportú, podrà recomanar també la publicació de les obres no premiades que, a criteri seu, mereixin de ser editades, sense que això comporti cap obligació per a Editorial Barcanova, SA.

ALTRES DADES

 • Termini: Divendres, 04 setembre 2015
 • Lliurament: El veredicte del Jurat, que serà inapel·lable, es farà públic durant la primera quinzena de desembre de 2015.
 • Dotació: 10.000€ per a l'obra guanyadora en qualsevol de les dues modalitats.

Modificat per última vegada:

Dimarts, 21 abril 2015

 

separator premis