header

Pla nacional de lectura

Logo PFL versio web

El Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació presenta el Pla de Foment de la Lectura amb l'objectiu de millorar l’hàbit i la competència lectora entre la població. De forma paral·lela, el Pla posa un accent específic en la promoció de la lectura en llengua catalana, amb el convenciment que la lectura és una eina de progrés nacional i de cohesió social. Disposar d’una bona competència lectora resulta fonamental per a les nacions que vulguin excel·lir en la societat del coneixement.

El Pla de Foment de la Lectura es desenvolupa des de l’any 2008 amb la voluntat de donar continuïtat i permanència a les polítiques sobre aquest àmbit. Es busca la implicació del màxim nombre d’actors possible (Generalitat i altres administracions, entitats i empreses dels sectors vinculats a la lectura, entitats i empreses d’altres sectors).

Algunes claus del diagnòstic sobre aquesta qüestió són:

 1. L’hàbit i la competència lectora a Catalunya són clarament millorables.
 2. Existeixen dificultats a l’hora d’expandir l’hàbit i la competència lectora.
 3. Es detecta la necessitat de potenciar la presència mediàtica i la projecció social de la lectura.
 4. Es compta amb la fortalesa de la Xarxa de Biblioteques Públiques i amb la llarga experiència de bones pràctiques en promoció de la lectura que acumulen el món educatiu, les institucions locals i la societat civil de Catalunya.


Per a millorar aquesta situació el Pla planteja:

 1. Reforçar programes ja existents que es promouen des del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació i també des de la societat civil.
 2. Crear nous programes de foment de la lectura des del Departament.
 3. Iniciar una mobilització col·lectiva al voltant dels objectius del Pla, comptant amb la implicació d’altres departaments del Govern, altres administracions, empreses i associacions del sector i organitzacions de la societat civil.
 4. Crear una Oficina del Pla de Foment de la Lectura, depenent de la Institució de les Lletres Catalanes, que en coordinarà totes les accions.

 

Objectius i línies de treball

Els objectius del Pla de Foment de la Lectura són:
 1. Impulsar la lectura com a via fonamental d’accés al coneixement per part de la ciutadania.
 2. Assolir una millora dels índexs de població lectora, de l’hàbit de lectura i la seva intensitat en qualsevol tipus de suport.
 3. Implementar mesures que facilitin l’accés a la lectura al públic en general.
 4. Assolir una millora de l'hàbit i la competència lectora en llengua catalana.
 5. Conscienciar la societat catalana de la importància de la lectura com a eina de progrés nacional i de cohesió social.

Les línies de treball en què se centrarà el Pla són:
 1. Treball amb el públic en general. Accions en entorns habituals de lectura (biblioteques, escoles, universitats) amb la finalitat d’incrementar els índexs de lectura i la competència lectora.
 2. Treball en entorns lectors. Accions massives destinades a incrementar els índexs de lectura i a captar nous lectors.
 3. Estratègies específiques de comunicació i difusió. Accions de difusió dels missatges essencials del Pla de Foment de la Lectura: beneficis que es deriven de l’adquisició de l’hàbit lector, i la lectura com a factor generador de progrés nacional i cohesió social.
 4. Creació de recursos i eines per al foment de la lectura. Accions encaminades al reforçament d’elements estructurals del Pla de Foment de la Lectura, com formació de prescriptors, bancs de dades de bones pràctiques i altres ítems de referència per al desenvolupament del Pla. 

Balanç 2008 - 2010

Els dos primers anys de funcionament del Pla de Foment de la Lectura del Govern, impulsat pel Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació i coordinat per la Institució de les Lletres Catalanes, és un bon moment per fer un balanç, tant quantitatiu com qualitatiu, de les diferents accions que en formen part.
En el document adjunt trobareu, per tant, un balanç de les activitats emmarcades en el Pla entre els anys 2008 i 2010. S'inclouen totes les les accions organitzades directament per les diferents unitats del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació (Institució de les Lletres Catalanes, Subdirecció General de Biblioteques, Secretaria de Mitjans de Comunicació) així com les organitzades per altres entitats, amb objectius afins als del Pla, i que han comptat amb la col·laboració de l'Oficina del Pla de Foment de la Lectura.
Les dades es complementen amb les diferents onades del Baròmetre de la comunicació i la cultura que realitza la Fundacc.

Dossier de balanç de les accions del Pla de Foment de la Lectura (2008 - 2010)